2008. február 11., hétfő

Kordon a Parlamentnél (videó)

Az uccsó nagy lopás: egészségbiztosítási törvény

Újra épül a demokráciánk jelképe, a Majomketrec. Tekintse meg tavalyi videónkat, melyet az akkori Kordonról (biztonsági kerítés) készítettünk.

És tudta-e Ön, hogy Magyarországon 25000 önkormányzati képviselő tesz-vesz az Ön érdekében?

Sebeõk János: Besurranó tolvajok és kórházi páncélszekrények

A vizitdíj nem gazdasági, hanem érzelmi kérdés.
Ahogy a pofon is becsületbeli és nem biológiai ügy.
Az erdészekkel vitatkozva megtanultam, hogy a szakmai vita sokszor
reménytelen,
mert én hiába vagyok konstruktív, ha a gépfűrész destruktív.
Ha a vita vége mindig szakszerű tarvágás és szakszerű fűnyírás,
akkor legalább a jus murmurandi, a mormogás joga maradjon meg nekem.

A tárgyszerűnek álcázott szakmai viták most is elterelik a figyelmet a
Gyurcsány-kormány
eredendő szociális érzéketlenségéről, no meg arról a tényről,
hogy érdemi vita nélkül ment végbe az egészségügy tarvágása.

Csak úgy elindultak az egészségügyi buldózerek.
Az egészségügyi bankárkaszt páncélszekrényben és nem betegben gondolkodik.

Az ágyak mellé rendelt trezor egy nagy freudi elszólás.

Nem a
tiszta lepedő, a
lehúzható vécé, a
felkereshető orvos, a
lakóhelyhez közeli kórház, az
orvosi protokollba vett legkorszerűbb és fájdalommentes vizsgálati módszer a
fontos,
hanem az, hogy jó helyen legyen a pénz.

Ha nem akarunk arra ébredni egy napon, hogy a kórházi páncélszekrényünk
kulcsát is ellopták,
akkor menjünk el igennel szavazni március 9-én.
Mert az urna, hál' istennek, még a miénk.

Csak próbálják meg onnét kilopni a szavazatokat!

Sebeok János

(Magyar Nemzet)


a jövő elkezdődött, isten hozott a rendőrállamba:
4 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ingyenes orchidectomiát a dolgozó proletároknak!

Névtelen írta...

KÜLDD EL MINDENKINEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kedves Címzettek!Most jöttem a könyvvizsgálói továbbképzésről, ahol atársadalombiztosítás 2008-as változásáról tartottakelőadást . FELHÁBORÍTÓ VÁLTOZÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE AKORMÁNY!A nyugdíjjárulék és egészségügyi járulék az alábbiakszerint változik:munkaadók által befizetett járulék: nyugdíjkasszába amostani 18 %-ot 24%-ra emelik, egészségügyi kasszába11 %-ot 5%-ra csökkentik. Munkavállalók járulékai:nyugdíjjárulék 8,8 %-ról 9,5%-ra nő, egészségügyi jár.7 %-ról 6 %-ra csökken.Mit jelent mindez????? Lerázza a kormány magáról azegészségügyet, az elvonást átterelik a szintén hiányosnyugdíjkasszába. Majd megemeli a járulékot aprivatizált EÜ kassza! Ezért már őt fogják szidni!Kérdés, hogy lesz-e egy 7%-kal csökkentett bevételmellett is jelentkező? EZ UGYEBÁR, HA JÓL SZÁMOLOMMINIMUM TOVÁBBI 120 MILLIÁRD Ft kivonást jelent azegészségügyből. Kérdésem, hogy hol volt a parlamentből az ellenzék?Miért nem hangos a sajtó az övön aluli ütéstől?MI LESZ VELÜNK, VÁLASZTÓPOLGÁROKBÓL, HA BETEGEKLESZÜNK? HÁNY ORVOSTFOGNAK ELBOCSÁTANI ÉS HÁNY ÚJABB KÓRHÁZAT ZÁRNAK BE? Kérem továbbadni, mert végső soron a mi bőrünkre megya minden mértéket meghaladó aljasságuk! A több-biztosítós törvénytervezet diszkrét bája:Azt eddig is gyaníthatta mindenki, hogy az idősebb,krónikus betegség(ek)ben szenvedő ügyfelekért nemfognak kapkodni a profitorientált magánbiztosítók (amellékelt cikk szerint Hollandiában 'AranyKézfogással' - egy nagyobb összeggel - veszik őket rá,hogy feladják a biztosításukat. Ezzel az erővel akárel is altathatnák őket...), de nehogy az képzeljebárki is, hogy az aktív korosztály sorsa nem leszugyanígy megpecsételve.A cikk szerint nyilvánosságra került törvénytervezetszerint a magánbiztosítók csak természetbenibetegellátást fognak finanszírozni, táppénzt nemfizetnek. Ezt lovagiasan áthárítják a munkáltatókra!Vagyis a táppénzt, amit eddig a társadalombiztosításfizetett a szép, új szadeszes világban a munkáltatónakkell fizetnie. (Csak halkan kérdezem: - akkor mi a fenének kellenek amagánbiztosítók?) Gondoljátok meg, proletárok, mi következik ebből! Egyolyan országban, ahol a munkavállalók többségét amagánszektor foglalkoztatja. Meddig is? Amígegészséges. A lehetséges következményeket mindenkineka fantáziájára bízom.A magánbiztosítók extraprofitját tehát a munkáltatókfogják megtermelni. Képzeljük csak el, mi történik egykis vagy közepes vállalkozásban egy kiadósabbinfluenzajárvány idején? Nem elég, hogy kiesik az abevétel, amit a lebetegedett alkalmazottak nem tudnakmegtermelni, és ebből a negatív bevételből mégtáppénzt is fizessen nekik. Munkahelyi balesetről,tartós betegségről már ne is beszéljünk. És vajonmilyen létbizonytalanságba taszítja ez a tervezet azta rengeteg magánvállalkozót, aki önmagátfoglalkoztatja? Ez a réteg eddig kapott táppénzt, halebetegedett, ezentúl majd magának fizet. Miből is? Ésegyáltalán akkor miért is fizetünk TB-t? Ez az egyik olyan Achilles-sarka a magánbiztosítósrendszernek, ahol a legsikeresebben lehetnemegtámadni. Ez a megoldás ugyanis csak maguknak abiztosítóknak lenne bomba üzlet, magánemberként még alegdoktrinérebb liberálisoknak sem lehet érdeke, azMSZP sakkban tartott képviselőiről nem is beszélve.Őket leszámítva lényegében az egész társadalom véd-ésdacsztövetségbe állhatna, hiszen végre volna egy olyankérdés, amiben a munkaadók és a munkavállalók is egyoldalra kerülnének.A rendszer ajándéka - legtöbb, mi adható - a totálislétbizonytalanság az egész társadalomnak. Ez bizony aszolidaritáson alapuló társadalombiztosítás halálosítélete. Nem érdemli meg a homo sapiens nevet az, akiezt az embertelen, ördögi tervet kieszelte: nemhiszem, hogy anya szülhet ilyen kreatúrát, csak asátán klónozhatta azokat, akik az emberikiszolgáltatottságból akarnak profitot termelni.Csináljon a Szabad Demokrata Romboló Páholy sajáttagjainak olyan Magánbiztosító rendszert, amilyetakar, de nekünk nem kellenek sem ők, sem embertelenrendszerük. Ideje lenne őket véglegesenleszázalékolni!Terjesszétek, proletárok! Már nemcsak a láncaitokatveszíthetitek! Az ÉLetetekről van szó! Alkotmányellenes biztosítási reform:Az SZDSZ az általa a holland rendszer mintájáramegvalósítani szándékozott egészségbiztosításireformot már részben végrehajtatta az MSZP-t képviselőpártelnök-kormányfővel és egészségügyi tanácsadóival,akik szintén inkább liberális, semmint szociálisbeállítottságúak. A kormányfő és a kisebbik koalícióspárt által elképzelt társadalombiztosítási reformegyik részét, a kórházi kezeléshez kötött egészségügyiszolgáltatásokat érintő kórházreformot a kórháztörvénymódosításával még a nyáron a társadalom és azegészségügyi szakma, valamint érdekvédelmi szerveikmegkérdezése nélkül oldották meg. Mára egyértelművévált, hogy rosszul. Az egészségjog sérül, Kórházakat zártak be vagy akorábbi gyógyító jellegüket elvonva elfekvőintézményekké alakították át, ahelyett hogy a gyógyítóintézmények változatlan fenntartása mellett csak afelesleges ágykapacitást vonták volna el, és így akórházbezárásokkal kialakuló új körzetbeosztás miatt abetegek túlnyomó többségét messziről kell a körzeténekmegfelelő kórházba szállítani. Az ezzel járó hosszabbszállítási idő a beteg állapotának rosszabbrafordulását okozhatja, sőt életét is veszélyeztetheti.Részben a kórházak és a kórházi ágyak csökkentése ésaz egészségügyi személyzet radikális leépítése miattnemcsak a késedelmes kórházba kerülés veszélyeztethetia beteg életét és egészségét, hanem a műtétivárólisták idejének jelentős meghosszabbodása is.Mindez egyértelműen sérti az alkotmány 70/D.paragrafusába foglalt, az egészséghez valójogot.Ugyanez a helyzet a szűkebb értelemben vettegészségbiztosítás terén is. Azzal, hogy a társadalmiszolidaritás és kockázatközösség elvén nyugvó államiegészségbiztosítási rendszert - holland és szlovákmintára - profitorientált egészségbiztosítássá akarjaátalakítani a kormány az SZDSZ nyomására, ugyancsakdurván sérül a szövegében már gyökeresen módosított,valamint az EU-konform magyar alkotmány előbb márhivatkozott szakasza.Nézzük, mi történt Hollandiában!Egy rókáról két bőrt Hollandiában azzal, hogy 2006-banmegszüntették a szolidaritás elvén alapulókétpilléres - államilag szervezett, de az állam, amunkáltatói és a munkavállalói, valamint abiztosítotti oldal részvételével önkormányzati alaponműködő - egészségbiztosítást, átadva azt anyereségorientált magánbiztosítóknak, a korábbiharminc euró összegű havi biztosítási járulék százeuróra emelkedett. Korábban a harminceurós járulékfizetése a munkáltató és a biztosított munkavállalóközött feles arányban oszlott meg. Most a munkáltató ajárulékfizetésben nem vesz részt. Ezért a munkavállalóés a vállalkozó egyaránt száz euró hozzájárulástfizet. Az új rendszerben a biztosítótársaságokbetegségi és szülési segélyt, azaz táppénzt nemfizetnek. Ezt a munkáltatók kénytelenek fizetnimaximum két éven át, az összeg az átlagkereset hetvenszázaléka. A táppénz kifizetése alól a munkáltató csakakkor mentesül, ha erre biztosítási szerződést köt. Amagán biztosítótársaságok így egy rókáról két bőrthúznak le. A rendszer bevezetése után abiztosítótársaságok közölték,hogy a felemelt járulékfizetés ellenére sem rentábilisnekik a betegbiztosítás. Ezért állami hozzájárulást isigényeltek.Ugyanakkor a járulékösszegek több mint háromszorosemelése miatt mintegy háromszázezren maradtak ki abiztosításból. Ezért az állam rászorultság igazolásaellenében átvállalja tőlük a járulékfizetés egyrészét. Az állam tehát duplán terhelődik. Hollandiábansem az állam versenyez a biztosítottakért.A magánbiztosító csak az egészségeseket fogadjaszívesen, míg az instabil egészségi állapotúakatigyekszik távol tartani magától. Sőt az öregeket és akrónikus betegeket egy nagyobb összeg kifizetésével,úgynevezett 'arany kézfogással' veszik rá biztosításukmegszüntetésére. Ugyanezt teszik a szlovákmagánbiztosítók is. Nem véletlen, hogy az új szlovákkormány a régi, szolidaritási alapú biztosításvisszaállítására törekszik. Titkos tárgyalások:Az egészségbiztosítás tervezett magyar reformja csakannyiban különbözik ettől, hogy a felállítandóbiztosítótársaságokban 51 százalék lesz az állami és49 százalék a magántulajdon aránya. Ez azonban csakporhintés, mivel a tulajdonosi arány ellenére azirányítási jogosítványok a magántulajdonosi szférábacsúsznak át. A helyzet így ugyanaz, mint Hollandiábanvagy Szlovákiában. Sőt a kormány titkos tárgyalásokatfolytatott már a magánbiztosítókkal, amelyek akiszivárgott hírek szerint 'megdöbbentően' magaskövetelésekkel álltak elő - a kormányváltás esetére is- a működésbiztonsági igényen felül. Ezzel a reformmalnálunk is megszűnne a szolidaritási alapúegészségbiztosítás, és a hollandhoz és a szlovákiaihozhasonló antiszociális vonások jelennének meg. Ezszintén sérti az alkotmány 70/D. paragrafusát. Mindeztalátámasztja a közzétett törvénytervezet, mely szerintaz új pénztárak zrt.-ként működnének, és csaktermészetbeni betegellátást finanszíroznának,'táppénzt' viszont nem. Ennek fizetését a kormánynálunk is a munkáltatókra hárítaná. Ezért, ha atervezetből netán ebben a formában törvény lenne, aztaz egészségügy átszervezésével kapcsolatoselőírásokkal együtt az Alkotmánybíróság elé lellvinni. Prugberger Tamás, egyetemi tanár"

nem gyurcsány lakája írta...

Hanter blogja: http://www777.blogter.hu
Lúzer ügyész
IP-címeket nyomoznak egyesek, ccc

"Az ügyész a "Lúzer" nevet használta, és rendszeresen írt egy Dél-Afrikában élő, szélsőséges magyar blogjába többnyire antiszemita és rasszista hozzászólásokkal bővítve a lap tartalmát." index.hu

Névtelen írta...

vizitdíjas lesz a pinahasználat is